BİLDİRİ ŞABLONU İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Tam Metinleri 

Kongrede sunulan bildiriler yazarın talebi halinde Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi'nde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Ayrıca göndermiş olduğunuz Tam Metinler arasından seçilecek en iyi 20 bildirinin de Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanması planlanmaktadır. 

Bildirilerinin dergide yer almasını isteyen katılımcılar için Tam Metin Teslim Tarihi  ---Mayıs 2020, gönderim e-posta adresi <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>dir.

Bildiri tam metninin eklendiği e-posta mesajının konu kısmı, bildirinin ilk sıradaki yazarının "soyadı-çalışma_başlığı-2018" olarak doldurulmalıdır. Örnek: Yılmaz-Yönetimsel Sorunlar...-2018

Bildiri tam metni, microsoft word dosyası formatında olmalı ve dosya adı bildiri sahibinin "soyadı-çalışma_başlığı-2018" olmalıdır. Örnek: Yılmaz-Yönetimsel Sorunlar...-2018.docx

 

Bildiri Tam Metni için Yazar Rehberi; 

 • Gönderilen tam metin daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye / konferansa değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır.

 • Bildiri tam metni, Türkçe veya İngilizce olabilir. Her tam metin bildiride, ana başlığın hemen altında, biri Türkçe biri İngilizce olmak üzere 300 kelimeyi aşmayan amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerini içeren iki özet/abstract yer almalıdır. Özetlerin altına, beş kelimeyi aşmayan anahtar sözcükler/keywords ve en az iki JEL Sınıflandırması yazılmalıdır. Kısaca tam metin, Ana Başlık, Özet, Anahtar Sözcükler, JEL Sınıflandırması, Abstract, Keywords, JEL Classification, Makale Metni, Kaynakça ve (varsa) ekler sırası ile kaleme alınmış olmalıdırlar.

 • Tam metin ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı geçmemeli, A4 ebadındaki word dosyasına 1 aralıklı paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk bırakılmalı, sayfanın her bir tarafı ( sağ-sol ve üst-alt) için kenar boşlukları 3 cm. olacak şekilde düzenlenmelidir. Bildiri Times New Roman yazı tipinde 11 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

 • Tablo ve şekillere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde yer almalı, kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Rakamlarda ondalık kesirler nokta ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası sayfanın sağında yer almalıdır.

 • Bildirinin ana başlığı büyük harflerle, koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Bildiri tam metninin alt başlıkları, ilk harfi büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır.

 • Tam metinde verilecek dipnotları, yazının sonuna kaynakçadan önce eklenmelidir.

 • Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak APA (American Psychological Association) kaynak gösterme formatına uygun olarak yapılmalıdır. Kaynaklara göndermeler, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve birebir alıntılarda sayfa numaraları. Eğer cümle içinde yazar(lar)ın soyadı kullanılıyorsa, isimden sonra sadece parantez içinde yayın tarihinin yazılması yeterlidir. İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadı yazılmalıdır. Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara ilk kez atıf yapıldığında, bütün yazarların soyadları yazılmalıdır. Aynı kaynağa yapılan daha sonraki atıflarda, sadece ilk yazarın soyadı ve “vd.” yazılmalıdır. Yazarın aynı yıl birden fazla eser yayınlanmış çalışmalarına atıf yapılmış ise, yayın yılının sonuna (a,b,c, vb.) gibi semboller yazılarak kaynaklar birbirinden ayrılması sağlanmalıdır. Cümle sonunda birden fazla çalışmaya atıfta bulunuluyorsa, bu kaynaklar parantez içerisinde yayın tarihine sıralanmalı ve aralarına noktalı virgül (;) konulmalıdır. Kaynakçaya ilişkin bazı örnekler şu şekildedir:

  Dergiler

  Kahraman, C., Beşkese, A. & Ruan, D. (2008). Measuring flexibility of computer integrated manufacturing systems using fuzzy cash flow analysis. Information Sciences, 168, 77-94,2004.

  Erol, İ. & Özmen A. (2008). Çevresel düzeyde sürdürülebilirlik performansının ölçülmesi: perakende sektöründe bir uygulama.  İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 23(266), 70-94.

  Anderson, E.W., Fornell, C., & Lehmann, D.R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53–66.

  Dekker, R.,  Bloemhof J. & Mallidis I. (2012). Operations research for green logistics – an overview of aspects, issues,contributions and challenges. European Journal of Operational Research, 219, 671-679.

  Selçuk B. (2010). Küresel krizin Türk finans sektörü üzerindeki etkileri. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 21-27.

  Kotler P. & Zaltman G. (1971). Social marketing: an approach to planned social change. Journal of Marketing. 35(3), 3-12.

  Kitaplar

  Aladağ, Ç. H. (2010). Tamsayılı programlamaya giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.

  Hugos M. H. (2011). Essentials of supply chain management (3rd Edition). New Jersey: John Wiley&Sons.

  Gujarati, D. (2006). Temel ekonometri. (Çev. Ü. Şenesen & G. G. Şenesen). İstanbul: Literatür Yayınları.

  Derlemeler

  Karluk S. R. (2010). İç ve dış devlet borçları. (Ed.) M. Toprak & N. Oktay, Türkiye Ekonomisi (ss. 108-133).  Eskişehir: AÖF Yayınları.

  İnternet Kaynakları

  Babacan M. (2015). Lojistik sektörünün ülkemizdeki gelişimi ve rekabet vizyonu, http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2003_1_2.pdf (Erişim tarihi, 10 Ocak 2016).

  Diğer Kaynaklar

  TGDF (2011). Çiftlikten Çatala Gıda Güvenliği Raporu, Türkiye Gıda İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu,  Ankara.

  DPT (2000). İklim değişikliği özel ihtisas komisyonu raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı, Ankara.